​ការ​បញ្ចៀស​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​វិនិយោគ​ក្នុង​វិស័យ​មូល​បត​

អនុលោម​តាម​ព្រះរាជក្រម​លេខ​ ន​ស​/​រកម​/១០០៧/០២៨​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​ ២០០៧​ ដែល​ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការ​បោះផ្សាយ​ និង​ការ​ជួញដូរ​មូល​ប​ត្រ​មហាជន​ និង​ព្រះរាជក្រម​លេខ​ន​ស​/​រកម​/០១២១/០០៣​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៦​ ខែមករា​ ឆ្នាំ​ ២០២១​ ដែល​ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រើ​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ការ​រៀបចំ​ និង​ការ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​អាជ្ញាធរ​សេវា​ហិរញ្ញវត្ថុ​មិនមែន​ធនាគារ​បា​នប​ញ្ញ​តិ្ត​បង្កើត​និយ័ត​ករ​មូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​ (​ន​.​ម​.​ក​.)​ ដោយ​ផ្តល់​មុខងារ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ត្រួតពិនិត្យ​ និង​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​មូល​ប​ត្រ​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ …

បុគ្គលិកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
https://www.postkhmer.com/business/2023-09-25-0958-254730.html