នាយកដ្ឋាន​ទំនាក់ទំនង​សាធារណៈ​ប្រទេស​ថៃ​ សហការ​ជាមួយ​កម្ពុជា

នាយកដ្ឋាន​ទំនាក់ទំនង​សាធារណៈ​របស់​ប្រទេស​ថៃ​ កំពុង​អភិវឌ្ឍ​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ព័ត៌មាន​ និង​ដំណឹង​។​ …​

Thunyaras Jeerapornbundith
http://thainews.prd.go.th/centerweb/newsen/NewsDetail?NT01_NewsID=WNOHT5709090010002