ជំរុញដើម្បីភ្ជាប់តំបន់ជនបទ

ប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍កំពុងត្រូវបានជំរុញឱ្យបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ ដើម្បីជំរុញការតភ្ជាប់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ (ICT) ពីទីក្រុងទៅតំបន់ជនបទ។ …

ជា វណ្ណៈ
http://www.khmertimeskh.com/5080378/push-connect-rural-areas/