សេចក្តី​ព្រាង​អនុក្រឹត្យ​ «​ការធានា​រ៉ាប់រង​» ​ត្រូវ​បានអនុម័ត​ជាគោលការណ៍

ស្របពេល​វិស័យ​ធានារ៉ាប់រង​នៅ​កម្ពុជា​នៅតែ​បន្ត​រក្សាបាន​កំណើន​ពីមួយ​ឆ្នាំទៅ​មួយឆ្នាំ និង​តែង ទាក់ទាញ​នូវ​វិនិយោគិន​ថ្មីៗ​ចូលក្នុង​វិស័យនេះ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​អនុម័ត​ជាគោលការណ៍ លើ​ការកែតម្រូវ​លើ​សេចក្តីព្រាង​អនុក្រឹត្យ​ស្តីពី​ «​ការធានារ៉ាប់រង​»​។ …

ម៉ៃ គុណមករា
https://www.postkhmer.com/business/2021-11-08-1028-226382.html