អង្គការ​វេទិកា​ស្រូវ​អង្ករ​ អំពាវនាវ​ឲ្យ​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​ជួយ​ដល់​វិស័យ​ស្រូវ​អង្ករ

អង្គការ​វេទិកា​ស្រូវ​អង្ករ​ប្រកប​ដោយ​ស្ថិរភាព ​(SRP​)​ ​អំពាវនាវ​ឲ្យ​មាន​ភាព​ជា​​​ដៃ​គូ​ឯកជន​សាធារណៈ​ដើម្បី​​ធានា​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​អង្ករ​ពិភព​លោក​​ប្រកប​ដោយ​ស្ថិរភាព ​ខណៈ​វិស័យ​​នេះ​កំពុង​​ប្រឈម​​ផល​ប៉ះពាល់​​ជា​ច្រើន​ដោយ​សារ​ការ​ប្រែប្រួលអាកាស​ធាតុ​។​ …

បុគ្គលិកភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
https://bit.ly/2WdUj3O