ឃ្លាំង​ស្តុក​ និង​ឡ​សម្ងួត​ចំនួន​ ៣ ​នឹង​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​នៅ​រដូវ​ប្រមូលផល​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ

ឃ្លាំង​ស្ដុក​ស្រូវ និង​ឡ​សម្ងួត​ចំនួន​ ៣ ដែល​ទទួល​មូលនិធិ​ពី​ធនាគារ​គ្រប់គ្រង​ដោយ​នឹង​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​សម្រាប់​រដូវ​ប្រមូលផល​ខាងមុខ​នៅ​ឆ្នាំនេះ ដែល​វិស័យ​ឯកជន​អះអាង​ថា​នឹង​ជួយ​បង្កើន​ការនាំ​ចេញ​អង្ករ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​ពេល​ខ្លួន​មាន​សមត្ថភាព​ស្តុក​ស្រូវ​កាន់តែ​ច្រើន​។ ក្រសួង​កសិកម្ម​បាន​បញ្ជាក់​ថា​ឧស្សាហកម្ម​នេះ​នឹង​នៅ​តែ​ត្រូវការ​ឃ្លាំង​ស្ដុក​ស្រូវ​បន្ថែម​ទៀត ដើម្បី​ឆ្លើយតប​នឹង​តម្រូវការ​បន្ថែម​ទៀត​ពេល​អនាគត​។ …

ចេង សុខហ័ង
https://bit.ly/2kaxc8w