រោងចក្រដែលប្រើ Robot អាចនឹងគំរាមកំហែងដល់ការងារកម្មករកាត់ដេររាប់លាននាក់

ការងារក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងស្បែកជើងស្ទើរតែ ៩០% នៅប្រទេសកម្ពុជា និងវៀតណាម គឺកំពុងប្រឈមដោយសារតែការប្រើម៉ាស៊ីនដេរស្វ័យប្រវត្តិ ហៅថា “sewbot” នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ(ILO)។ …

Tansy Hoskins
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/jul/16/robot-factories-threaten-jobs-millions-garment-workers-south-east-asia-women