ក្រុមហ៊ុន រ៉ូយ៉ាល់គ្រុប និង Fusionex Group ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ ដើម្បី​ពង្រឹង​ការសម្របសម្រួល​ពាណិជ្ជកម្ម​វៃឆ្លាត​នៅ​កម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុន​រ៉ូយ៉ាល់​គ្រុប​ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ឈានមុខ​គេ​នៅ​កម្ពុជា និង Fusionex Group ដែលជា​ក្រុមហ៊ុន​ដ៏ធំ​មួយ​ហើយ​ទទួលបាន​ពានរង្វាន់​ជាច្រើន និង​ជា​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ឈានមុខ​គេ​នៅក្នុង​តំបន់ បាន​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ដែល​ក្រុម​ទាំង​ ២ ​នឹង​សហការ​គ្នា​ក្នុង​ការសម្របសម្រួល​ពាណិជ្ជកម្ម​វៃឆ្លាត​នៅ​កម្ពុជា​។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​រវាង​ក្រុមហ៊ុន​ឈានមុខ​ទាំង​ ២ ​នេះ​នឹង​ជួយ​នាំ​មក​នូវ​ចំណេះដឹង​ និង​ជំនាញ​ក្នុង​វិស័យ​វិភាគ​ទិន្នន័យ Big Data, AI និង​ការសម្របសម្រួល​ពាណិជ្ជកម្ម​ឆ្លាតវៃ​ដល់​កម្ពុជា ដែល​ជា​កម្លាំង​ជំរុញ​ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា និង​លើក​ទឹកចិត្ត​ពាណិជ្ជកម្ម​អន្តរជាតិ​។​ …

ក្រុមការងារភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
https://bit.ly/32Xqx5E