អ្នក​គ្មាន​បង្គន់​នៅ​ជនបទ​ធ្លាក់​មក​នៅ​ត្រឹម ៤៧%

ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​បាន​ធ្វើឲ្យ​អត្រា​កាត់​បន្ថយ​ចំនួន​ពលរដ្ឋ​នៅ​ជនបទ​ដែល​ពុំ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​បង្គន់​ឲ្យ​មក​ត្រឹម​ ៤៧ ​ភាគរយ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៥​ ខណៈ​ដែល​ជាង​ ២ ​ទសវត្សរ៍​ចុង​ក្រោយ​មាន​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ ៨៩ ​ភាគរយ​គិត​ចាប់ពី​ឆ្នាំ​ ១៩៩០ ​ពុំ​មាន​អនាម័យ​ដោយ​គ្មាន​ប្រើប្រាស់​បង្គន់។ …

សែន ដាវីត
http://bit.ly/1RY1zb9