គណបក្ស​សមរង្ស៊ី​គ្រោង​កោះ​ប្រជុំ​រើស​ប្រធាន​ថ្មី

អនុប្រធាន​គណបក្ស សម រង្ស៊ី លោក ទាវ វណ្ណុល នឹង​អំពាវនាវ​ឲ្យ​សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​អចិន្រៃ្តយ​គណបក្ស​ពិភាក្សា​ពី​ការ​ប្តូរ​ជំនួស​អាសនៈ​ទំនេរ​របស់​ប្រធាន​គណបក្ស​ និង​ជា​សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា។ …

វង្ស សុខេង
http://bit.ly/1iE8BWj