អ្នកដឹកនាំ​ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​បង្កើត​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​រួមគ្នា​

មេដឹកនាំ​ចំនួន​ម្ភៃប្រាំ​បី​នាក់​មក​ពី​វិស័យ​ជំនួញ​ផ្សេង​ៗគ្នា​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​បាន​ជួបជុំគ្នា​កាលពី​ខែមុន​ដើម្បី​បង្កើត​យុទ្ធសាស្ត្រ​ជំរុញ​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​របស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ជាមួយនឹង​គោលដៅ​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន​និង​អាច​វាស់វែង​បាន​។ …

Poovenraj Kanagaraj
https://www.khmertimeskh.com/50661055/sea-leaders-create-development-strategy/