ក្រុម​មេដឹកនាំ​ស្ត្រី​ប្រជុំ​គ្នា​ជំរុញ​ស្ត្រី​ចូល​ដល់​កម្រិត «ធ្វើ​ការ​សម្រេច»

ក្រសួង​ក្នុង​ជួរ​រដ្ឋាភិបាល​ជា​ច្រើន ដែល​តែង​មាន​ទម្លាប់​ប្រកាន់​ភេទ​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង និង​ខ្វះ​ការ​គាំទ្រ​ដល់​មេដឹកនាំ​ជា​ស្រ្តី កំពុង​ជំរុញ​ឱ្យ​ក្រុម​មន្រ្តី​ជា​ស្រ្តី​នៅ​ទូទាំង​អាស៊ី ផ្តួច​ផ្តើម​អនុវត្ត​គោល​គំនិត​របស់​ពួក​គេ ដោយ​ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា​ធ្វើ​សិក្ខា​សិលា​មួយ មាន​រយៈពេល ៤ ថ្ងៃ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ។ …

Igor Kossov
http://bit.ly/1MBbO0r