កង្វះ​កម្លាំង​ពលកម្ម​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​ឧស្សាហកម្ម​បដិសណ្ឋារកិច្ច​

​បញ្ហា​ប្រឈម​នៃ​កម្លាំង​ពលកម្ម​មិន​គ្រប់គ្រាន់​គឺជា​បញ្ហា​ចម្បង​មួយ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​ឧស្សាហកម្ម​បដិសណ្ឋារកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​។​ …

Jigmee Palden Pazo
https://tinyurl.com/3mjsspmh