​ខេត្តសៀមរាប​បាន​បើក​ដំណើរការ​សាលា​ចំនួន​ ៤៤​ ឡើង​វិញ​ហើយ​គ្រោង​នឹង​បើក​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ​ចំនួន​ ១២៩​ កន្លែង​បន្ថែម​ទៀត​

​បន្ទាប់​ពី​សំណើ​ត្រូវ​បាន​ផ្ញើ​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ និង​ការ​វាយតម្លៃ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​និង​កិច្ចប្រជុំ​បាន​បញ្ចប់​ទីបំផុត​ខេត្តសៀមរាប​បាន​បើកទ្វារ​សាលារៀន​ចំនួន​ ៤៤​ ហើយនឹង​ត្រូវ​បើក​ឡើង​វិញ​ចំនួន​ ១២៩​ បន្ថែម​ទៀត​ពីរ​ថ្ងៃក្រោយ​។​ …​ 

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://www.khmertimeskh.com/50954141/siem-reap-reopens-44-schools-and-plans-to-reopen-129-more/