អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​សៀមរាប​សម្រេច​បន្ត​បិទ​ខ្ទប់ និង​កំណត់​ជា “តំបន់​ក្រហម” ក្នុង​ភូមិ​វ៉ារិន ឃុំវ៉ារិន ស្រុកវ៉ារិន ជា​តំបន់​ដែល​មាន​ការ​ឆ្លងរាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ១៩

អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​សៀមរាប​សម្រេច​បន្ត​បិទ​ខ្ទប់ និង​កំណត់​ជា “តំបន់ក្រហម” ក្នុង​ភូមិ​វ៉ារិន ឃុំ​វ៉ារិន ស្រុក​វ៉ារិន ជា​តំបន់​ដែល​មានការ​ឆ្លង​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូវីដ ១៩ ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន រយៈពេល ១​សប្តាហ៍​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី ២៥ រហូត ដល់​ថ្ងៃទី​១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ ២០២១។ …

អោម ប៊ុនធឿន
https://www.postkhmer.com/national/2021-09-25-0946-224208.html