ប្រទេសសិង្ហបុរីសហការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជុំវិញបញ្ហាកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

ការិយាល័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី បានចាប់ផ្តើមការងារជាមួយប្រទេសកម្ពុជាលើបញ្ហាកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ដែលជាការផ្លាស់ប្តូរដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសទាំងពីរពន្លឿនដំណើរការក្នុងរឿងនេះ។

Rachael Boon
http://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-works-with-cambodia-to-hasten-the-process-of-getting-patent-grants