សហគ្រាសធនតូច និងមធ្យមសម្លឹងរកមូលនិធិពីផ្សារហ៊ុន

សហគ្រាសធនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជាអាចនេងចាប់ផ្តើមប្រមូលហ៊ុនពីសាធារណជន តាមរយៈផ្សារភាគហ៊ុន ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មលើបទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យសហគ្រាសធនតូច និងមធ្យមអាចចុះបញ្ជីជាផ្លូវការ។ …

ជា វណ្ណៈ
http://www.khmertimeskh.com/news/27409/smes-eye-bourse-for-funds/