ទីតាំង​ផ្លូវ​ក្រ​វ៉ា​ត់​ក្រុង​ថ្មី​អាច​បណ្ដាល​ឲ្យ​តម្លៃ​ដីធ្លី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​កើនឡើង​

​ក្រសួង​សាធារណការ​ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​ (MPWT)​ បាន​ធ្វើការ​ពិគ្រោះ​យោបល់​ដើម្បី​ធ្វើការ​កំណត់​ទីតាំង​សម្រាប់​ផ្លូវ​ក្រវាត់ក្រុង​ទី​ ៤​។​ នៅ​ពេល​ដែល​បញ្ចប់​ គម្រោង​នេះ​ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ថា​ នឹង​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ចរាចរណ៍​និង​ដឹក​ជញ្ជូន​។​ ទោះជា​យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ​ ទីតាំង​នៃ​គម្រោង​នេះ​មិន​ទាន់​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវការ​នៅឡើយ​ទេ​ដើម្បី​ជៀសវាង​ការ​ឡើងថ្លៃ​ដីធ្លី​ ដែល​ករណី​នេះ​ត្រូវ​បាន​កើត​មាន​ឡើង​កាលពី​ពេល​កន្លង​ទៅ​។​ …

Jason Boken
https://bit.ly/37tiXFG