លំហូរ FDI រយៈពេល​៥​ឆ្នាំ​មាន​ស្ថិរភាព

លំហូរ​វិនិយោគ​ផ្ទាល់​ពី​បរទេស (FDI) មក​កម្ពុជា​បាន​បង្ហាញ​ពី​កំណើន​ថេរ​ក្នុង​អំឡុង​៥​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ ដែល​មាន​តម្លៃ​ចន្លោះ​ពី​១,៧​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ទៅ​១,៩​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​។ នេះ​បើ​តាម​របាយការណ៍​របស់​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​។ …

ហ៊ គឹមសាយ
http://bit.ly/2rgW6bz