​សិស្ស​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើតេស្ត​កូ​វី​ដ​-១៩​មុន​ពេល​ត្រលប់​ទៅ​សាលារៀន​វិញ​

​និស្សិត​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើតេស្ត​កូ​វី​ដ​-១៩​ មុន​ពេល​បន្ត​ការ​សិក្សា​នៅ​សាលា​ចំនួន​ ២០​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ និង​នៅ​តាម​ខេត្ត​មួយ​ចំនួន​ បន្ទាប់​ពី​ឪពុក​ម្តាយ​តវ៉ា​ថា​ការ​ធ្វើតេស្ត​នេះ​មិន​ចាំបាច់​ទេ​។​ …​

ខន សាវិ
https://www.phnompenhpost.com/national/students-wont-be-tested-returning-school