កម្ពុជា​ត្រូវ​កែ​លម្អ​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​បាន​ប្រយោជន៍​ពី​កំណើន​សកល

កម្ពុជា​នឹង​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ពី​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ពិភពលោក និង​ក្នុង​តំបន់ ប៉ុន្តែ​នឹង​ចាំបាច់​ត្រូវ​ធ្វើ​ពិពិធ​កម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ខ្លួន ដោយ​កែលម្អ​ហេដ្ឋា​រចនា​សម្ព័ន្ធ និង​កាត់​បន្ថយ​ឧបសគ្គ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​។ នេះ​បើ​តាម​មន្ដ្រី​មូលនិធិ​រូបិយវត្ថុ​អន្តរជាតិ (IMF) ដែល​បាន​មក​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​ពីថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​។ …

Cam McGrath
http://bit.ly/2qYhFdT