គរុ​និស្សិត​ដាក់​ញត្តិ​ទាមទារ​ប្រាក់​អាហារូបករណ៍ ដែល​បាត់ ៨​ខែ

គរុ​និស្សិត ក្នុង ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៣-២០១៤ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​អប់រំ ពី​ម្សិលមិញ​បាន​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​ក្រសួង​អប់រំ​សុំ​អន្តរាគមន៍​ទៅ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឲ្យ​ផ្តល់​ប្រាក់​អាហារូបករណ៍​ដល់​គរុ​និស្សិត​ចំនួន ៤៦១​នាក់ ដែល​មិន​បាន​ទទួល​ចំនួន ៨ ខែ​ផ្ទុយ​ពី​អនុក្រឹត្យ។ …

សែន ដាវីត និង Sarah Taguiam
http://bit.ly/1ATmJ4e