ការសិក្សាលើថាមពលខ្យល់ក្នុងវិស័យថាមពលនៅកម្ពុជា

យោងតាមអ្នកតំណាងរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងថាមពលបានឱ្យដឹងថា ការសិក្សាថ្មីទៅលើថាមពលខ្យល់និងសក្ដានុពលកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មវិស័យថាមពលនៅកម្ពុជា ដោយលទ្ធផលរំពឹងទុកនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំក្រោយ។ …

ជា វណ្ណៈ
http://www.khmertimeskh.com/5093692/testing-winds-cambodias-energy-sector/