អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតវ៉ាចំពោះសមាជិកភាពជាថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ករថៃ

អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុងស្រុក​ចំនួន​៣​បាន​ដាក់​សំណើរ​រិះគន់​ទៅ​ កាន់​ក្រុមហ៊ុន​ស្ករ​អន្តរជាតិ​ Bonsucro​ ចំពោះ​ការ​ទទួលយក​ជា​ថ្មី​នៃ​សមាជិកភាព​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ស្ករ​ឈានមុខ​ថៃ​ Mitr​ Phol​ ខណៈ​ពេល​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​នៅ​មិន​ទាន់​សងជម្ងឺចិត្ត​ដាច់ស្រេច​ទៅ​កាន់​ ប្រជាជន​ រាប់​ពាន់​គ្រួសារ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បណ្តេញ​ចិត្ត​ពី​ដីចំការ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ នេះ​នៅ​ក្នុង​ខេត្តឧត្តរមានជ័យ​នៅឡើយ​ទេ​។​ …

ហ្សមប៊រ ភីធឺរ៍
https://www.cambodiadaily.com/news/thai-companys-return-to-sugar-group-challenged-by-ngos-107852/