ប្រទេស​ថៃ នឹង​សាងសង់​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​នៅ​តាម​ព្រំដែន

អ្នកជំនាញ​និង​អ្នក​តំបន់ឧស្សាហកម្ម​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​បាន​ស្វាគមន៍​ចំពោះ​ផែនការ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ថៃ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ក្នុង​ខេត្ត​ចំនួន​១៥​នៅ​តាម​បណ្ដោយ​ព្រំដែន​ដែល​នឹង​ផ្ដល់​ផលប្រយោជន៍​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​តាម​រយៈ​ការ​ជំរុញ​ពាណិជ្ជកម្ម​ និង​ការ​វិនិយោគ​តាម​ព្រំដែន​។​ …​

ម៉ៃ គុណមករា
http://bit.ly/1Rg6IPM