​ការ​ប្រកួតប្រជែង​រវាង​ជប៉ុន​ និង​ចិន​កំពុង​តែ​វិ​វត្ត​ក្នុង​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​កម្ពុជា​

​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែកក្កដា​ បាន​ក្លាយជា​វេទិកា​មួយ​សម្រាប់​ការ​ប្រកួតប្រជែង​រវាង​ប្រទេស​ចិន​ និង​ជប៉ុន​ដែល​ជា​ប្រទេស​ពីរ​ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋ​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​។​ …

Nyshka Chandran
https://www.cnbc.com/2018/07/18/japan-and-china-compete-for-influence-incambodia.html