ក្រសួង​អប់រំ ​សហការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ផុ​ស្ការ ឌីជីថល ឯ.ក ប្រកាស​ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​សាលារៀន​ឌីជីថល «Wiki School»

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា តាមរយៈ​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​អប់រំ​ បាន​សហការ​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​ផុ​ស្ការ ឌីជីថល ឯ.ក (Poscar Digital) នៅ​ថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា​នេះ ប្រកាស​ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​សាលារៀន​ឌីជីថល «Wiki School» ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ការគ្រប់គ្រង​សាលា ការរៀន និង​ការបង្រៀន​តាមបែប​ឌីជីថល។ …

វ៉ន ដារ៉ា
https://www.postkhmer.com/national/2021-08-31-1039-222720.html