វេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជា-ចិនលើកទី១ចាប់ផ្តើមថ្ងៃនេះ

ក្រុមហ៊ុន​ចិនប្រមាណ​​ជាង១០០​ក្រុមហ៊ុននឹង​មក​រួមគ្នា​ជាមួយ​នឹង​ក្រុមហ៊ុន​ក្នុង​ស្រុក​រាប់​រយ​ក្រុមហ៊ុន​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ព្រឹក​នេះ​នឹង​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​វេទិកា​​ធុរកិច្ច​ចិន-​កម្ពុជា​និង​វេទិកា​អភិវឌ្ឍន៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​ពង្រីក​ពាណិជ្ជកម្ម ​និង​ការ​វិនិយោគ​បន្ថែម​ទៀត​ពី​ប្រទេស​ចិន​ មក​កាន់​កម្ពុជា។​ …

ម៉ៃ គុណមករា
http://bit.ly/2gHY6UZ