គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមូលហេតុនៃការស្លាប់នាំមុខគេនៅកម្ពុជា

គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ គឺជាមូលហេតុនៃការស្លាប់នាំមុខគេនៅកម្ពុជា ដែលមិនត្រឹមតែបានបំផ្លាញអាយុជីរិតមនុស្ស ប៉ុន្តែវាបានបំផ្លាញទាំងសីលធម៌ជាតិ សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ ទ្រព្យសម្បត្តិ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអភិវឌ្ឍនានា នេះបើតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកឯកទេសខាងសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់បានប្រាប់ Hello VOA តាមកម្មវិធីសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃពុធ។ …

ឌី ខេមបូលី
http://www.voanews.com/content/traffic-accidents-are-leading-cause-of-death-in-cambodia/3403777.html