ក្រសួង​ចំនូ​ន​ពីរ​រំពឹង​ថា​នឹង​មានការ​កើនឡើង​ថវិកា​ប្រចាំឆ្នាំ​

​រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​អប់រំ​ និង​សុខាភិបាល​បានឱ្យ​ដឹង​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ថា​ ពួក​គេ​រំពឹង​ថា​នឹង​មាន​ ការ​កើនឡើង​នូវ​ថវិកា​ប្រចាំឆ្នាំ​ចំនួន​១៨​ និង​ ១៥​ ភាគរយ​ដល់​ ថវិកា​ ក្រសួង​ របស់​ពួក​គេ​រៀងៗ​ខ្លួន​ បើ​យោង​តាម​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ថវិកាជាតិ​ឆ្នាំ​ 2015​ ដែល​បាន​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​ លោកនាយក​រដ្ឋ​ម​ ន្ត្រី​ហ៊ុន​សែន​ កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ ។​ …​

គ្រិស ម៉ូល្លឺរ និង ហ៊ុល រស្មី
http://www.cambodiadaily.com/news/two-ministries-anticipate-budget-increase-71118/