ពូជស្រូវថ្មីចំនួនពីរនឹងត្រូវបានណែនាំដល់កសិករ

យោងតាមរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយបានឱ្យដឹងថា គ្រាប់ពូជស្រូវថ្មីពីរប្រភេទ Japonica និង Indica នឹងត្រូវបានណែនាំដល់កសិករខ្មែរ ដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មទីផ្សារសម្រាប់អង្ករកម្ពុជា។

អ៊ូ សុខា
http://www.akp.gov.kh/?p=108845