ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ ៣៥% ​ត្រូវ​បាន​​រកឃើញ​ថា​នៅ​​មាន​ភាពក្រីក្រ

ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ ៣៥​ ភាគរយ​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​ថា​កំពុង​រស់នៅ​ក្នុង​ភាព​ក្រីក្រ​ដែល​ភាគច្រើន​រស់នៅ​តាម​ទី​ជនបទ​។​ នេះ​បើ​តាម​ស​ន្ទ​ស្សន៍​សកល​ពី​ភាព​ក្រីក្រ​ពហុ​សមាស​ភាគ​ (Multidimensional​ P-overty​ Index​ (MPI)​ ដែល​ចេញផ្សាយ​ដោយ​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​សហប្រជាជាតិ​ (UNDP)​ និង​ OxfordPoverty​ andHuman​ Development​ Initiative​ (OPHI)​ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​ ២០​ ខែកញ្ញា​ដែល​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្ដិ៍​ទើប​ទទួល​បាន​ពី​ម្សិលមិញ​។​ …

វ៉ន ដារ៉ា
https://bit.ly/2Ds33ho