គម្រោងអង្គការ​UNESCO​ចាត់វិធានការ​ផ្លាស់ទី​ភូមិ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចេញពី​ភ្នំ​គូ​លេ​ន​

អ្នកភូមិប្រមាណរាប់រយនាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំគូលេនដែលជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃខេត្តសៀមរាបត្រូវបានជូនដំណឹងថាពួកគាត់នឹងត្រូវតម្រូវឱ្យផ្លាស់ទីចេញដើម្បីជាកិច្ចការពារទៅកាន់តំបន់បេតភណ្ឌជាតិមួយនេះដែលបានចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់UNESCO។ …

Thik Kaliyann
http://www.phnompenhpost.com/national/unesco-push-will-clear-villagers-kulen-mountain