តួនាទីថ្មីរបស់ប្រធានសហជីព៖ ឈ្មួញកណ្តាលរកដីជួលឱ្យរោងចក្រ

កាលពីថ្ងៃអង្គារ ខណៈពេលដែលសមាជិកសហជីពសេរីកម្មករកំពុងរៀបចំព័ត៌មានស្តីអំពីតម្រូវការរបស់បាតុករក្នុងរោងចក្រមួយនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺ ប្រធានសហជីពលោក ជា មុនីកំពុងស្ថិតនៅខេត្តកំពតក្នុងដំណើរស្វែងរកដីឈ្មួលមួយកន្លែងសម្រាប់រោងចក្រចិនមួយ ដែលកំពុងរកទីតាំងសម្រាប់ផលិតកម្មរបស់គេ។ …

Sek Odom and Matt Blomberg
https://www.cambodiadaily.com/news/union-chiefs-new-calling-factory-land-broker-87638/