កោដ្ឋរក​ឃើញ​នៅ​វត្ត​លង្កា​ទទួល​ពរ​ពី​ព្រះសង្ឃ​

អស់​រយៈពេល​ជា​ច្រើន​ទសវត្សរ៍​បន្ទាប់​ពី​ម្តាយ​របស់​នាង​បាន​ទទួលមរណភាព​ អន​ បុ​ទ្ទមរ​ស្មី​បាន​ជួបជុំ​ជាមួយនឹង​ធាតុ​របស់​ម្តាយ​នាង​កាលពី​បី​ថ្ងៃមុន​។​ …​

អូន ភាព
https://www.cambodiadaily.com/news/urns-found-at-wat-langka-receive-blessings-97141/