កម្ពុជាច្រានចោល​ការ​ចាត់​ចំណាត់​ថ្នាក់​របស់​អាមេរិក ​រឿង​ជួញដូរ​មនុស្ស

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា បាន​បញ្ចេញ​ប្រតិកម្ម​​ ទៅ​នឹង​របាយការណ៍​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ដែល​បន្ត​ដាក់​ចំណាត់​ថ្នាក់​កម្ពុជា ក្នុង​ស្ថានភាព​អាក្រក់​នៃ​​ការ​មិន​លុប​បំបាត់​អំពើ​ជួញដូរ​មនុស្ស​ដោយ​មិន​បាន​បំពេញ និង​មិន​បាន​តាំង​ចិត្ត​​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​លុប​បំបាត់​ជា​អ្វី​ដែល​​ក្រុមមន្ត្រី​កម្ពុជា​បាន​​ច្រាន​ចោល​ដោយ​ថា កម្ពុជា​មានការ​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​ និង​មានការ​ប្តេជ្ញា​ខ្ពស់​ណាស់ ក្នុងការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស។ …

ឡុង គីមម៉ារីតា
https://bit.ly/2WVgZoB