អាមេរិក​ពង្រីក​ការដាក់​កំហិត​ទិដ្ឋាការ​ទៅលើ​​មន្ត្រី​របស់​កម្ពុជា

មន្ត្រី​ក្រសួង​ការបរទេស​សហរដ្ឋអាមេរិក​បាន​និយាយ​ថា ពួកគេ​បាន​ពង្រីក​ការដាក់​ទណ្ឌកម្ម​ទិដ្ឋាការ​លើ​មន្ត្រី​កម្ពុជា​ និង​បុគ្គល​ដែល​ទទួល​ខុសត្រូវ​ចំពោះ​អ្វី​ដែល​ប្រទេស​មហាអំណាច​មួយ​នេះ​ចាត់ទុក​ថា​ជា​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការធ្វើ​ឱ្យ​ខូច​ដល់​​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​កម្ពុជា​ជា​អ្វី​ដែល​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ថា អាមេរិក​មិន​យក​ប្រជាធិបតេយ្យ​ធ្វើ​ជា​លេស​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​លើ​កម្ពុជា​នោះ​ទេ​។ …

នៀម ឆេង
https://bit.ly/2wdrxUC