ការ​នាំ​ចូល​ផលិតផល​ដំណាំ​ពី​បរទេស​នឹង​ត្រូវ​បាន​កាត់​បន្ថយ​

មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ អ្នកវិភាគ​សេដ្ឋកិច្ច​និង​អ្នកជំនួញ​បាន​ពិភាក្សា​គ្នា​អំពី​ ការ​អនុវត្ត​នៃ​កម្មវិធី​ ពង្រាង​មួយ​ស្តី​អំពី​ការ​ដាំ​ដុះ​ដំណាំ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​និង​កាត់​បន្ថយ​ ការ​នាំ​ចូល​ពី​ប្រទេស​ជិតខាង​ក្នុង​កម្រិត​ពាក់កណ្តាល​នៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៨ ​។​ …

Ayanna Runcie
http://www.phnompenhpost.com/business/veggie-farming-trim-kingdoms-import-bill