វៀតណាម និងកម្ពុជានឹងបន្តស្រាវជ្រាវរកសាកសពនៃកងទ័ពវៀតណាមដែលនៅសេសសល់ក្នុងកម្ពុជា

ប្រទេសវៀតណាម និងកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីបង្កើនការសហប្រតិបត្តិការក្នុងការស្រាវជ្រាវរកសពកងទ័ពវៀតណាមដែលបានស្លាប់នោក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ គណៈកម្មាការពិសេសរបស់វៀតណាម និងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេរភាគីមួយនៅទីក្រុងហូជីមិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញពីការស្រាវជ្រាវសពកងទ័ពដែលនៅសេសសល់។ …

Tuoi Tre News
http://tuoitrenews.vn/politics/36177/vietnam-cambodia-to-step-up-search-for-deceased-vietnamese-soldiers-remains-in-cambodia