អ្នក​ភូមិ​សង្ស័យ​ថា​ក្រុមហ៊ុន​ជួល​មនុស្ស​ឲ្យ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​អង្គការ

បន្ទាប់ពី​មាន​បាតុកម្ម​ប្រឆាំង​នឹង​អង្គការ​សមធម៌​កម្ពុជា​កាលពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​សប្តាហ៍​មុន​នៅ​មាន​អ្នកភូមិ​ជាច្រើន​នាក់​ទៀត​ដែល​រស់នៅ​សហគមន៍ ដែល​រង​ផលប៉ះពាល់​មកពី​ស្រុក​ឱរ៉ាល់ ខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ​ដោយ​ពួកគាត់​សង្ស័យ​ថា ការ​តវ៉ា​នោះ​អាច​ជា​ការ​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ដែល​សហគមន៍​កំពុង​មាន​ជម្លោះ​ជាមួយ​។ …

គង់ មេត្ដា
http://bit.ly/2x95NfC