ស្ត្រី​ក្រីក្រ​ ទំនង​ប្រើ​វិធី​ពន្យារ​កំណើត​រយៈពេល​វែង​ច្រើន

ការសិក្សាថ្មីមួយបានរកឃើញថាស្ត្រីក្រីក្រដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទំនងជាប្រើវិធីពន្យារកំណើតដែលមានរយៈពេលវែងច្រើនហើយវិធីទាំងនោះមានដូចជាការដាក់កងក្នុងស្បូន ឬការដាក់កងក្រោមស្បែកជាដើមប្រសិនបើពួកគេទទួលបានជំនួយពីខាងក្រៅ។ …

Kali Kotoski
http://bit.ly/2bLkNCl