រក​ឃើញ​សម្បុក​សត្វ​ ត្រដក់តូច ដែល​ជា​សត្វ​ត្រូវ​បាន​កត់​ត្រា​ក្នុង​បញ្ជី​ក្រហម​របស់​អង្គការ IUCN

អង្គការ WCS Cambodia បង្ហាញ​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​រក​ឃើញ​សម្បុក​របស់​សត្វ​ ត្រដក់តូច ដែល​ជា​សត្វ​ត្រូវ​បាន​កត់ត្រាក្នុង​បញ្ជី​ក្រហម​របស់​អង្គការ IUCN ជា​ប្រភេទ​ងាយ​រងគ្រោះ​ជា​សកល ចំនួន ២​ហ្វូង ក្នុង​នោះ​ហ្វូង​ទី​១ មាន​សម្បុក​ចំនួន ៥ និង​ហ្វូង​ទី​២ មាន​សម្បុក​ចំនួន ២។ នេះ​បើ​តាម​ហ្វេសប៊ុក​របស់​អង្គការ WCS Cambodia នៅថ្ងៃនេះ។ …

អោម ប៊ុនធឿន
https://www.postkhmer.com/national/2021-09-25-1221-224213.html