មន្ទីរ​បរិស្ថាន ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ការ​យល់​ដឹង​ពី​អត្ថ​ប្រ​យោជន៍​សត្វ​ព្រៃ​ និង ​ប្រព័ន្ធ​អេកូ​ឡូ​ស៊ី

មន្ទីរ​បរិស្ថាន​ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី បាន​បើក​យុទ្ធ​នា​ការចុះ​អប់រំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ដល់​ប្រជា​សហ​គមន៍​ជន​ភាគ​តិច​ព្នង​ គ្រឹ​ង ​និង​ទំ​ពួន ​ដែល​រស់​នៅ​ជិតតំបន់​ដែន​អភិរក្ស​សត្វព្រៃ​ក្នុង​ខេត្ត​នេះ​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​ការ​យល់​ដឹង​អំពី​អត្ថ​ប្រយោ​ជន៍​សត្វ​ព្រៃ​ក្នុង​វិស័យ​ទេស​ចរណ៍​និង​ក្នុង​ប្រ​ព័ន្ធ​អេកូ​ឡូ​ស៊ី ដែល​មិន​អាច​ខ្វះ​បាន​សម្រាប់​មនុស្ស​ជាតិ​។ …

ឃុត សុភចរិយា និង សុទ្ធ គឹមសឿន
https://bit.ly/2BNFIGk