ការ​យល់​ខុស​របស់​បុរស​ធ្វើ​ឲ្យ​រីក​រាល​ដាល​អេដស៍

យោង​តាម​ការសិក្សា​មួយ របស់​ទស្សនា​វដ្តី​សុខភាព​បុរស​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក បាន​រកឃើញថា វប្បធម៌​យល់​ខុស​ដែលថា ទាល់តែ​ចេះ​មាន​ស្រី​នៅ​ខាងក្រៅ ទើប​ជា​បុរស​ពិត នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា បានរួម​ចំណែក​ដល់​ការ​រីក​រាលដាល​នៃ​មេរោគ​អេដស៍​ពី​ប្តី​ទៅ​ប្រពន្ធ​។ …

Cristina Maza
http://bit.ly/2k7sqcw