កម្មករពុំបានយល់ដឹងអំពីបញ្ហាទាក់ទិនទៅនឹងច្បាប់សហជីពដ៏សែនចម្រុងចម្រាស់នោះទេ

ខណៈពេលដែលរដ្ឋសភានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតទៅលើច្បាប់សហជីពដ៏សែនចម្រុងចម្រាស់នៅថ្ងៃចន្ទ ភាគច្រើននៃកម្មកររោងចក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមិនទាន់យល់ដឹងអំពីជំហររបស់និយោជកនិងនិយោជិកនៅឡើយទេ។ …

Ananth Baliga, Sen David and Daniel de Carteret
http://www.phnompenhpost.com/national/workers-dark-controversial-draft-union-law