កម្មករ​និយាយ​ថា​ការ​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម​អាស៊ាន​នឹង​មិន​នាំ​ពួក​គេ​ត្រឡប់​មក​ផ្ទះ​វិញ​ទេ​

នៅពេល​ដែល​អាស៊ាន​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​កាន់តែ​ជិត​ នៅ​ចុងឆ្នាំ​នេះ​ ទំនិញ​ និង​សេវា​កម្ម​ នឹង​ធ្វើ​ចរាចរ​ដោយ​សេរី​នៅ​ក្នុង​បណ្តា​ប្រទេស​ជា​សមាជិក​។​

​ប៉ុន្តែ​ កម្មករ​កម្ពុជា​បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ ការណ៍​នេះ​ក៏​មាន​ន័យ​ផង​ដែរ​ពី​លំហូរ​ពលករ​កម្ពុជា​ទៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​ និង​មិន​មាន​ន័យ​ផ្សេង​ពី​នេះ​ទេ​។​ ទាំងនេះ​រាប់​បញ្ចូល​ទាំង​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​បណ្តា​ប្រទេស​មិនមែន​សមាជិក​ អាស៊ាន​ ដូច​ជា​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​ ដែល​ជា​ប្រទេស​មាន​ប្រាក់​ឈ្នួល​ខ្ពស់​។​…​

សុខ ខេមរា
http://www.voacambodia.com/content/workers-say-asean-integration-wont-bring-them-home/2947051.html