សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​នាំ​ចេញ​ផលិតផល​ធ្វើ​ដំណើរ​របស់​កម្ពុជា​មាន​ចំនួន​លើស​១,២​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦​ខែ​មិ​នា​ឆ្នាំ​២០២០​  ​សមាគម​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​មួយ​ស្តី​ពី​ ការ​នាំ​ចេញ​ផលិតផល​ធ្វើ​ដំណើរ​របស់​កម្ពុជា​ទៅ​ពិភពលោក​មាន​ចំនួន​លើស​១,២​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៩​។

សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf