សេចក្ដីជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី​ការ​បង្វែរ​ថ្លៃ​សេវា​ប្រមូល​សំរាម​ និង​សំណល់​រឹង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១០​ខែ​មិ​នា​ឆ្នាំ​២០២០​ រ​ដ្ឋា​បាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ចេញ​នូវ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​មួយ​ស្ដី​ពី​ការ​បង្វែរ​ថ្លៃ​សេវា​ប្រមូល​សំរាម​និង​សំណល់​រឹង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ស៊ី​ន​ទ្រី​(​ខេ​ម​បូ​ឌា​)​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​បាន​បញ្ចប់​កិច្ចសន្យា​ មក​ជូន​រដ្ឋាករ​ស្វយ័ត​គ្រប់គ្រង​សំរាម​និង​សំណល់​រឹង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​វិញ​។​ …​
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

ទាញយក៖ pdf