​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី​ តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​នៅ​តាម​ស្ថានីយ​ ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ត​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៦​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣០​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២១

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្ដី​ពី​តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​នៅ​តាម​ស្ថានីយ​ ដែល​ត្រូវ​អនុវត្ត​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ១៦​ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​ ៣០​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២១​ ដោយ​ផ្អែក​តាម​តម្លៃ​មធ្យម​ប្រេងឥន្ធនៈ​លើ​ទីផ្សា​អន្តរជាតិ​ ក្នុង​គោលបំណង​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ជីវភាព​របស់​ប្រជាជន​។​

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​

ទាញយក៖ pdf