ការ​ប្រមូល​ថ្លៃ​សេវា​ប្រមូល​សំរាម​ និង​សំណល់​រឹង​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ សម្រាប់​ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២១

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៣​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​ប្រមូល​ថ្លៃ​សេវា​ប្រមូល​សំរាម​ និង​សំណល់​រឹង​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ សម្រាប់​ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២១​។​

ប្រជាពលរដ្ឋ​ ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ សេវាកម្ម​ និង​ស្ថាប័នឯកជន​ទាំងអស់​ ដែល​ខក​ខានមិនបាន​បង់ថ្លៃ​សេវា​ប្រមូល​សំរាម​ និង​សំណល់​រឹង​ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ក្នុង​ខែសីហា​ ឆ្នាំ​២០២១​ កន្លង​មក​ សូម​រួសរាន់​មក​បង់​សេវា​ប្រមូល​សំរាម​ និង​សំណល់​រឹង​ យ៉ាង​យូរ​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​១៥​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០២១​។​ ​

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

ទាញយក៖ pdf